Multikulturna podjetja in podjetniki morajo pri svojem delovanju upoštevati številne zakone, predpise, pravilnike in uredbe. Med najbolj ključno zakonodajo na področju podjetništva  v Sloveniji sodijo:

09.12.2013         Zakon o javnih financah          ZJF

11.01.2013         Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije                 Uradni list RS

29.05.2002         Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij              ZUKLPP

22.11.2013       Predpisi Banke Slovenije o upravljanju s tveganji, izdani na podlagi 129. člena zakona o bančništvu   ZBan-1

15.04.2004         Zakon o spremljanju državnih pomoči

04.07.2014            Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«

08.10.2013         Zakon o gospodarskih družbah

02.07.2013            Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah             ZPRPGDT

17.02.2014         Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju          ZFPPIPP

11.04.2005         Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji

09.07.2010            Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

 

Relevantna zakonodaja pa je odvisna tudi od pravnoorganizacijske oblike in načinov opravljanja dejavnosti. V Sloveniji sta najpogostejši poslovni obliki samostojni podjetnik (s.p.) in družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

Meni